Mountain Views News, Combined Edition Saturday, August 29, 2020

MVNews this week:  Page 2

2


Mountain View News Saturday, August 29, 2020 


Sierra Madre Woman’s Club 
GGrraanndd RRee--OOpening 
Thursday, 
September 3, 2020 
8 a.m. – 12 noon 
TThhrriilllleedd ttoo WWeellccoommee YYoouu BBaacckk ttoo OOuurr WWiissttaarriiaa SShhoopp!! 
AAmmaazziinngg GGooooddss @@ BBootthh PPaarrkkiinngg LLoott && RReettaaiill SShhoopp 
PPlleeaassee ffoollllooww LLAA CCoo HHeeaalltthh DDeepptt GGuuiiddeelliinneess 
MMaasskkss && SSoocciiaall DDiissttaanncciinngg RReeqquuiirreedd 
555500 WW.. SSiieerrrraa MMaaddrree BBllvvdd,, SSiieerrrraa MMaaddrree,, 9911002244 
662266--335555--77773399 
GFWCSierraMadreWomansClub.org 
SierraMadreWomansClub 
Wistaria Shop’s Proceeds 
Help Support SMWC’s Charities & Academic Scholarships
MADRE Walter Cailleteau, DVM Free Exam!
927 N. Michillinda Ave. For New ClientsPasadena, CA 91107 Bring this coupon to save! 
(626) 351-8863
Mountain Views News 80 W Sierra Madre Blvd. No. 327 Sierra Madre, Ca. 91024 Office: 626.355.2737 Fax: 626.609.3285 Email: editor@mtnviewsnews.com Website: www.mtnviewsnews.com